آیت‌الله هاشمی: ترامپ چهره خطرناک قُلدری است

آیت‌الله هاشمی: ترامپ چهره خطرناک قُلدری است
«ترامپ خطرناک است»؛ این دیدگاه آیت‌ا…‌هاشمی درباره انتخابات آمریکاست که با «آرمان امروز» در میان گذاشت.

آیت‌الله هاشمی: ترامپ چهره خطرناک قُلدری است

«ترامپ خطرناک است»؛ این دیدگاه آیت‌ا…‌هاشمی درباره انتخابات آمریکاست که با «آرمان امروز» در میان گذاشت.
آیت‌الله هاشمی: ترامپ چهره خطرناک قُلدری است

ارتقا اندروید