اختصاص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای اصلاح شبکه آب مازندران در سالجاری

اختصاص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای اصلاح شبکه آب مازندران در سالجاری
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری مازندران گفت: از مجموع ۷۰ هزار کیلومتر شبکه آب و فاضلاب مازندران ۱۵۰۰ کیلومتر آن فرسوده است.

اختصاص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای اصلاح شبکه آب مازندران در سالجاری

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری مازندران گفت: از مجموع ۷۰ هزار کیلومتر شبکه آب و فاضلاب مازندران ۱۵۰۰ کیلومتر آن فرسوده است.
اختصاص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای اصلاح شبکه آب مازندران در سالجاری

نصب بیتالک