استقبال ژاپنی‌ها و ایتالیایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در پتروشیمی جم

استقبال ژاپنی‌ها و ایتالیایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در پتروشیمی جم
مدیرعامل پتروشیمی جم از مذاکره با سرمایه گذاران ژاپنی و ایتالیایی خبرداد.

استقبال ژاپنی‌ها و ایتالیایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در پتروشیمی جم

مدیرعامل پتروشیمی جم از مذاکره با سرمایه گذاران ژاپنی و ایتالیایی خبرداد.
استقبال ژاپنی‌ها و ایتالیایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در پتروشیمی جم