اظهارات اردوغان درباره رأی‌گیری پارلمان اتحادیه اروپا

اظهارات اردوغان درباره رأی‌گیری پارلمان اتحادیه اروپا
مهر نوشت: رئیس جمهور ترکیه گفت: رای گیری پارلمان اروپا برای عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا در نظر مردم ترکیه بی ارزش است.

اظهارات اردوغان درباره رأی‌گیری پارلمان اتحادیه اروپا

مهر نوشت: رئیس جمهور ترکیه گفت: رای گیری پارلمان اروپا برای عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا در نظر مردم ترکیه بی ارزش است.
اظهارات اردوغان درباره رأی‌گیری پارلمان اتحادیه اروپا