انتقاد تند کیهان از علی مطهری و محمود صادقی:خیال می‌کنند «خوزه مورینیو» هستند

انتقاد تند کیهان از علی مطهری و محمود صادقی:خیال می‌کنند «خوزه مورینیو» هستند
کیهان در ستون خبرهای ویژه خود انتقادات تندی را خطاب به محمود صادقی و علی مطهری مطرح کرده است.

انتقاد تند کیهان از علی مطهری و محمود صادقی:خیال می‌کنند «خوزه مورینیو» هستند

کیهان در ستون خبرهای ویژه خود انتقادات تندی را خطاب به محمود صادقی و علی مطهری مطرح کرده است.
انتقاد تند کیهان از علی مطهری و محمود صادقی:خیال می‌کنند «خوزه مورینیو» هستند