اگر آمده‌ای وداع با اسطوره تیمت،فرهاد مجیدی سیری چند؟

اگر آمده‌ای وداع با اسطوره تیمت،فرهاد مجیدی سیری چند؟
سرانجام منصور پورحیدری هم به خانه ابدی‌اش بدرقه شد. روی دوش مردم و در مراسم وداعی باشکوه.

اگر آمده‌ای وداع با اسطوره تیمت،فرهاد مجیدی سیری چند؟

سرانجام منصور پورحیدری هم به خانه ابدی‌اش بدرقه شد. روی دوش مردم و در مراسم وداعی باشکوه.
اگر آمده‌ای وداع با اسطوره تیمت،فرهاد مجیدی سیری چند؟