اگر می‌خواهید سلفی‌های پر لایک بگیرید؛ بخوانید!

اگر می‌خواهید سلفی‌های پر لایک بگیرید؛ بخوانید!
در مجلس ترحیم یا در جشن و شادی/ تو فکر سلفی باش با این گوشه گیران/ خواهی که سلفی های تو پر لایک باشد/ باید بگیری عکس با شخص وزیران…

اگر می‌خواهید سلفی‌های پر لایک بگیرید؛ بخوانید!

در مجلس ترحیم یا در جشن و شادی/ تو فکر سلفی باش با این گوشه گیران/ خواهی که سلفی های تو پر لایک باشد/ باید بگیری عکس با شخص وزیران…
اگر می‌خواهید سلفی‌های پر لایک بگیرید؛ بخوانید!

دانلود رایگان اینستاگرام