اینفوگرافیک | کاهش ۲۸ درصدی تورم از آبان ۹۲ تا آبان ۹۵

اینفوگرافیک | کاهش ۲۸ درصدی تورم از آبان ۹۲ تا آبان ۹۵
در اینفوگرافیک زیر روند کاهش تورم از آبان ۹۲ تا آبان ۹۵ را مشاهده می‌کنید.

اینفوگرافیک | کاهش ۲۸ درصدی تورم از آبان ۹۲ تا آبان ۹۵

در اینفوگرافیک زیر روند کاهش تورم از آبان ۹۲ تا آبان ۹۵ را مشاهده می‌کنید.
اینفوگرافیک | کاهش ۲۸ درصدی تورم از آبان ۹۲ تا آبان ۹۵