بازتاب جهانی به یک انتخابات نفسگیر/رهبران جهان درباره ترامپ چه گفتند؟

بازتاب جهانی به یک انتخابات نفسگیر/رهبران جهان درباره ترامپ چه گفتند؟
انتخابات ایالات متحده آمریکا با پیروزی باورنکردنی نامزد جنجالی جمهورخواهان به پایان رسید، در گزارش ذیل برخی واکنش های رهبران و بازیگران جهانی را از نظر می گذرانید.

بازتاب جهانی به یک انتخابات نفسگیر/رهبران جهان درباره ترامپ چه گفتند؟

انتخابات ایالات متحده آمریکا با پیروزی باورنکردنی نامزد جنجالی جمهورخواهان به پایان رسید، در گزارش ذیل برخی واکنش های رهبران و بازیگران جهانی را از نظر می گذرانید.
بازتاب جهانی به یک انتخابات نفسگیر/رهبران جهان درباره ترامپ چه گفتند؟

نصب تلگرام فارسی