برداشت هندوانه شب یلدا در هرمزگان آغاز شد

برداشت هندوانه شب یلدا در هرمزگان آغاز شد
برداشت هندوانه خارج از فصل برای شب یلدا در هشت هزار هکتار از زمین های کشاورزی هرمزگان آغاز شد.

برداشت هندوانه شب یلدا در هرمزگان آغاز شد

برداشت هندوانه خارج از فصل برای شب یلدا در هشت هزار هکتار از زمین های کشاورزی هرمزگان آغاز شد.
برداشت هندوانه شب یلدا در هرمزگان آغاز شد