تازه‌ترین پیش ‌ینی صندوق بین‌المللی پول از رشداقتصاد ایران

تازه‌ترین پیش ‌ینی صندوق بین‌المللی پول از رشداقتصاد ایران
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیش بینی کرده اند وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده بهتر از امسال باشد و رشد اقتصادی ایران در سال آینده به ۳.۸ تا ۴ درصد برسد.

تازه‌ترین پیش ‌ینی صندوق بین‌المللی پول از رشداقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیش بینی کرده اند وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده بهتر از امسال باشد و رشد اقتصادی ایران در سال آینده به ۳.۸ تا ۴ درصد برسد.
تازه‌ترین پیش ‌ینی صندوق بین‌المللی پول از رشداقتصاد ایران