تاکید سیدحسن خمینی بر توجه کردن به یاران روزهای غربت و سختی امام (ره)

تاکید سیدحسن خمینی بر توجه کردن به یاران روزهای غربت و سختی امام (ره)
جماران نوشت: سید حسن خمینی در دیدار با مردم لرستان ضمن اشاره به پیشگامی مردم لرستان در همراهی نهضت امام، بر ضرورت توجه به یاران روزهای غربت و سختی امام تأکید کرد.

تاکید سیدحسن خمینی بر توجه کردن به یاران روزهای غربت و سختی امام (ره)

جماران نوشت: سید حسن خمینی در دیدار با مردم لرستان ضمن اشاره به پیشگامی مردم لرستان در همراهی نهضت امام، بر ضرورت توجه به یاران روزهای غربت و سختی امام تأکید کرد.
تاکید سیدحسن خمینی بر توجه کردن به یاران روزهای غربت و سختی امام (ره)