ترانزیت بیش از ۵۲۰۰ تن مازوت توسط راه آهن شمال به مقصد بندر عباس

ترانزیت بیش از ۵۲۰۰ تن مازوت توسط راه آهن شمال به مقصد بندر عباس
،مدیر کل راه آهن شمال اعلام کرد: با بکارگیری ۹۰دستگاه واگن مخزن دار بیش از۵۲۰۰ تن مازوت وارده از ترکمن باشی به بندرامیرآباد، بارگیری و جهت ترانزیت به کشور امارات به سمت بندر عباس حمل شد

ترانزیت بیش از ۵۲۰۰ تن مازوت توسط راه آهن شمال به مقصد بندر عباس

،مدیر کل راه آهن شمال اعلام کرد: با بکارگیری ۹۰دستگاه واگن مخزن دار بیش از۵۲۰۰ تن مازوت وارده از ترکمن باشی به بندرامیرآباد، بارگیری و جهت ترانزیت به کشور امارات به سمت بندر عباس حمل شد
ترانزیت بیش از ۵۲۰۰ تن مازوت توسط راه آهن شمال به مقصد بندر عباس