تصاویر | بارش برف در روستای زیارت

تصاویر | بارش برف در روستای زیارت
بارش برف روستای زیارت در استان گلستان را سفیدپوش کرد.

تصاویر | بارش برف در روستای زیارت

بارش برف روستای زیارت در استان گلستان را سفیدپوش کرد.
تصاویر | بارش برف در روستای زیارت