تصاویر | فوران آتشفشان و ارتفاع ۴ مایلی خاکسترش

تصاویر | فوران آتشفشان و ارتفاع ۴ مایلی خاکسترش
فوران آتشفشان سینابانگ در سوماترای اندونزی، خاکسترهای آتشفشانی را تا ارتفاع ۴.۴ مایلی به آسمان بلند کرده است.

تصاویر | فوران آتشفشان و ارتفاع ۴ مایلی خاکسترش

فوران آتشفشان سینابانگ در سوماترای اندونزی، خاکسترهای آتشفشانی را تا ارتفاع ۴.۴ مایلی به آسمان بلند کرده است.
تصاویر | فوران آتشفشان و ارتفاع ۴ مایلی خاکسترش