تصاویر | مجلس ختم مرحوم سلیم موذن‌زاده | وزیر ارشاد به اردبیل رفت

تصاویر | مجلس ختم مرحوم سلیم موذن‌زاده | وزیر ارشاد به اردبیل رفت
مجلس ختم مرحوم سلیم موذن‌زاده با حضور وزیر ارشاد در اردبیل برگزار شد.

تصاویر | مجلس ختم مرحوم سلیم موذن‌زاده | وزیر ارشاد به اردبیل رفت

مجلس ختم مرحوم سلیم موذن‌زاده با حضور وزیر ارشاد در اردبیل برگزار شد.
تصاویر | مجلس ختم مرحوم سلیم موذن‌زاده | وزیر ارشاد به اردبیل رفت