تصاویر | یخ زدن آبشار گنجنامه در همدان

تصاویر | یخ زدن آبشار گنجنامه در همدان
آبشار گنجنامه واقع در دامنه قله الوند در استان همدان قرار دارد. این استان در این روزها سردترین روزهای خود را طی می کند که سرمای هوا باعث یخ زدگی این آبشار شده است.

تصاویر | یخ زدن آبشار گنجنامه در همدان

آبشار گنجنامه واقع در دامنه قله الوند در استان همدان قرار دارد. این استان در این روزها سردترین روزهای خود را طی می کند که سرمای هوا باعث یخ زدگی این آبشار شده است.
تصاویر | یخ زدن آبشار گنجنامه در همدان