تصویری از ماساژ دادن بهداد سلیمی توسط سهراب مرادی!

تصویری از ماساژ دادن بهداد سلیمی توسط سهراب مرادی!
سهراب مرادی در مسابقات جهانی “آناهیم” روحیه زیادی به سنگین وزن‌های ایران می‌داد.

تصویری از ماساژ دادن بهداد سلیمی توسط سهراب مرادی!

سهراب مرادی در مسابقات جهانی “آناهیم” روحیه زیادی به سنگین وزن‌های ایران می‌داد.
تصویری از ماساژ دادن بهداد سلیمی توسط سهراب مرادی!