تصویری که سحر دولتشاهی از تنها فیلم فوتبالی جشنواره فجر منتشر کرد

تصویری که سحر دولتشاهی از تنها فیلم فوتبالی جشنواره فجر منتشر کرد
در جشنواره فجر امسال،یک فیلم به فوتبال بانوان پرداخته است.

تصویری که سحر دولتشاهی از تنها فیلم فوتبالی جشنواره فجر منتشر کرد

در جشنواره فجر امسال،یک فیلم به فوتبال بانوان پرداخته است.
تصویری که سحر دولتشاهی از تنها فیلم فوتبالی جشنواره فجر منتشر کرد