توصیه یار دیرین احمدی نژاد برای بستری کردن وی در آسایشگاه روانی!