تیلرسون روسیه را مقصر حمله شیمیایی سوریه دانست

تیلرسون روسیه را مقصر حمله شیمیایی سوریه دانست
مهر نوشت: وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که روسیه در حمله شیمیایی انجام شده در سوریه مقصر است.

تیلرسون روسیه را مقصر حمله شیمیایی سوریه دانست

مهر نوشت: وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که روسیه در حمله شیمیایی انجام شده در سوریه مقصر است.
تیلرسون روسیه را مقصر حمله شیمیایی سوریه دانست