جان کری: حکومت افغانستان تاریخ انقضا ندارد

جان کری: حکومت افغانستان تاریخ انقضا ندارد
تسنیم نوشت: وزیر امور خارجه آمریکا در نشست مشترک با رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که در موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان تاریخی به عنوان پایان کار این حکومت تعیین نشده است.

جان کری: حکومت افغانستان تاریخ انقضا ندارد

تسنیم نوشت: وزیر امور خارجه آمریکا در نشست مشترک با رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که در موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان تاریخی به عنوان پایان کار این حکومت تعیین نشده است.
جان کری: حکومت افغانستان تاریخ انقضا ندارد

خرید بک لینک