جدال تند طاهری و فردوسی‌پور در ۹۰ بر سر ابهامات مدیریتی پرسپولیس

جدال تند طاهری و فردوسی‌پور در ۹۰ بر سر ابهامات مدیریتی پرسپولیس
مدیرعامل سابق پرسپولیس مهمان تلفنی برنامه نود بود.

جدال تند طاهری و فردوسی‌پور در ۹۰ بر سر ابهامات مدیریتی پرسپولیس

مدیرعامل سابق پرسپولیس مهمان تلفنی برنامه نود بود.
جدال تند طاهری و فردوسی‌پور در ۹۰ بر سر ابهامات مدیریتی پرسپولیس