جزییات تازه درباره خسارات وارده به باغات مرکبات

جزییات تازه درباره خسارات وارده به باغات مرکبات
مهر نوشت: معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه میزان خسارات وارد شده به باغات مرکبات هنوز برآورد نشده است، گفت: خسارات ناشی از سرما در باغات مرکبات در دست بررسی است.

جزییات تازه درباره خسارات وارده به باغات مرکبات

مهر نوشت: معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه میزان خسارات وارد شده به باغات مرکبات هنوز برآورد نشده است، گفت: خسارات ناشی از سرما در باغات مرکبات در دست بررسی است.
جزییات تازه درباره خسارات وارده به باغات مرکبات