جوان ساده مشهدی که عشق دیدن دربی تهران را دارد/ نمایش «آبیگونه» افتتاح می‌شود

جوان ساده مشهدی که عشق دیدن دربی تهران را دارد/ نمایش «آبیگونه» افتتاح می‌شود
نمایش «آبیگونه» از ششم آذرماه به مدت پنج شب مهمان خانه نمایش خواهد بود.

جوان ساده مشهدی که عشق دیدن دربی تهران را دارد/ نمایش «آبیگونه» افتتاح می‌شود

نمایش «آبیگونه» از ششم آذرماه به مدت پنج شب مهمان خانه نمایش خواهد بود.
جوان ساده مشهدی که عشق دیدن دربی تهران را دارد/ نمایش «آبیگونه» افتتاح می‌شود