حمد الله مستوفی و تقاویم رایج و نارایج در ایران قرن هشتم هجری

حمد الله مستوفی و تقاویم رایج و نارایج در ایران قرن هشتم هجری
حمد الله مستوفی عالم بزرگ قزوینی قرن هشتم (زنده در ۷۴۰) یک سنی دوازده امامی است که به رغم داشتن باورهای شافعی و سنی، از امامان شیعه، به عنوان امام معصوم یاد می کند و به همین دلیل، بنده او را سنی دوازده امامی می دانم. آنچه در پی می آید، بخشی ازکتاب نزهة القلوب اوست که متن کامل آن تنها یک بار در سال ۱۳۱۱ق به صورت سنگی چاپ شده و در دفعات بعد فقط بخش جغرافی آن منتشر شده است. فواید تاریخی و تقویمی این بخش، بنده را بر آن داشت، تا آن را منطبق بر دو نسخه خطی منتشر کنم. سالشمار تاریخ اسلام و ایران تا سال ۷۴۰ و نیز مرور بر مهم ترین تقویم های رایج و نارایج در زمان او، از بخش های مهم این کتاب است. لابلای آن، نکات قابل توجهی دارد که با مطالعه معلوم خواهد شد.

حمد الله مستوفی و تقاویم رایج و نارایج در ایران قرن هشتم هجری

حمد الله مستوفی عالم بزرگ قزوینی قرن هشتم (زنده در ۷۴۰) یک سنی دوازده امامی است که به رغم داشتن باورهای شافعی و سنی، از امامان شیعه، به عنوان امام معصوم یاد می کند و به همین دلیل، بنده او را سنی دوازده امامی می دانم. آنچه در پی می آید، بخشی ازکتاب نزهة القلوب اوست که متن کامل آن تنها یک بار در سال ۱۳۱۱ق به صورت سنگی چاپ شده و در دفعات بعد فقط بخش جغرافی آن منتشر شده است. فواید تاریخی و تقویمی این بخش، بنده را بر آن داشت، تا آن را منطبق بر دو نسخه خطی منتشر کنم. سالشمار تاریخ اسلام و ایران تا سال ۷۴۰ و نیز مرور بر مهم ترین تقویم های رایج و نارایج در زمان او، از بخش های مهم این کتاب است. لابلای آن، نکات قابل توجهی دارد که با مطالعه معلوم خواهد شد.
حمد الله مستوفی و تقاویم رایج و نارایج در ایران قرن هشتم هجری