خاطره‌بازی پسر سیدحسن خمینی با عکس ۱۵ سال پیش فیدل کاسترو و پدرش

خاطره‌بازی پسر سیدحسن خمینی با عکس ۱۵ سال پیش فیدل کاسترو و پدرش
سیداحمد خمینی در صفحه اینستاگرامش عکسی از حضورش در دیدار سید حسن خمینی با فیدل کاسترو در دوران کودکیش منتشر کرد.

خاطره‌بازی پسر سیدحسن خمینی با عکس ۱۵ سال پیش فیدل کاسترو و پدرش

سیداحمد خمینی در صفحه اینستاگرامش عکسی از حضورش در دیدار سید حسن خمینی با فیدل کاسترو در دوران کودکیش منتشر کرد.
خاطره‌بازی پسر سیدحسن خمینی با عکس ۱۵ سال پیش فیدل کاسترو و پدرش