خسارت داعش به عراق برآورد شد

خسارت داعش به عراق برآورد شد
مهر نوشت: سخنگوی وزارت برنامه ریزی عراق تاکید کرد که طی ۲ سال اخیر حدود ۴۱ تریلیون دینار عراق معادل ۳۸ میلیارد دلار به عراق خسارت وارد شده است.

خسارت داعش به عراق برآورد شد

مهر نوشت: سخنگوی وزارت برنامه ریزی عراق تاکید کرد که طی ۲ سال اخیر حدود ۴۱ تریلیون دینار عراق معادل ۳۸ میلیارد دلار به عراق خسارت وارد شده است.
خسارت داعش به عراق برآورد شد