درآمد داعش در غیاب نفت از کجا تامین می‌شود؟

درآمد داعش در غیاب نفت از کجا تامین می‌شود؟
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد طی گزارشی از کاهش چشمگیر منابع مالی تروریست‌های ‏تکفیری و تلاش آنها برای جایگرین‌کردن نفت خبر داد.‏

درآمد داعش در غیاب نفت از کجا تامین می‌شود؟

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد طی گزارشی از کاهش چشمگیر منابع مالی تروریست‌های ‏تکفیری و تلاش آنها برای جایگرین‌کردن نفت خبر داد.‏
درآمد داعش در غیاب نفت از کجا تامین می‌شود؟