درخواست سخنگوی کاخ سفید از کنگره دریاره اصلاح قانون مهاجرتی

درخواست سخنگوی کاخ سفید از کنگره دریاره اصلاح قانون مهاجرتی
ایرنا نوشت: سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری خود از فرصت انفجار بمب دست ساز در گذرگاه ورودی ترمینال اتوبوس رانی منهتن استفاده کرد و از کنگره خواست تا بر اصلاح لایحه مهاجرتی که ترامپ خواستار آن است، کار کنند.

درخواست سخنگوی کاخ سفید از کنگره دریاره اصلاح قانون مهاجرتی

ایرنا نوشت: سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری خود از فرصت انفجار بمب دست ساز در گذرگاه ورودی ترمینال اتوبوس رانی منهتن استفاده کرد و از کنگره خواست تا بر اصلاح لایحه مهاجرتی که ترامپ خواستار آن است، کار کنند.
درخواست سخنگوی کاخ سفید از کنگره دریاره اصلاح قانون مهاجرتی