در بازار نشر چه خبر است؟/ کتاب‌هایی که مخاطبان بیشتری داشتند

در بازار نشر چه خبر است؟/ کتاب‌هایی که مخاطبان بیشتری داشتند
سه نشر امیرکبیر، نی و چشمه با آثاری که سال‌ها از انتشار آن‌ها می‌گذرد و برخی کتاب‌های جدید، توانسته‌اند در اوضاع کم‌رونقی بازار کتاب، روزهای نسبتا پررونقی را تجربه کنند.

در بازار نشر چه خبر است؟/ کتاب‌هایی که مخاطبان بیشتری داشتند

سه نشر امیرکبیر، نی و چشمه با آثاری که سال‌ها از انتشار آن‌ها می‌گذرد و برخی کتاب‌های جدید، توانسته‌اند در اوضاع کم‌رونقی بازار کتاب، روزهای نسبتا پررونقی را تجربه کنند.
در بازار نشر چه خبر است؟/ کتاب‌هایی که مخاطبان بیشتری داشتند