دولت «خاکی صدیق» را برای وزارت علوم انتخاب کرد

دولت «خاکی صدیق» را برای وزارت علوم انتخاب کرد

به گزارش جهان نیوز، دکتر عبدالرضاباقری که یکی از گزینه های مطرح برای تصدی وزارت علوم، در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص اینکه وی به عنوان یکی از گزینه های تصدی پست وزارت علوم مطرح شده، آیا دولت پیشنهادی دراین خصوص به وی ارایه داده است یا نه، گفت: این موضوع را باید از دولت بپرسید چون من شنیده ام دکتر خاکی صدیق (رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی) انتخاب شده اند و باید از دولت این موضوع را پیگیری کنید.

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه مرکزی ادامه داد: به بنده نیز این پیشنهاد ارایه شده بود.
علی خاکی صدیق، رئیس دانشگاه خواجه نصیر  پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود، موضوع معرفی من به عنوان یکی از کاندیداهای وزارت علوم مطرح شده اما تا زمانی که اعلام نشود این موضوع قطعی نیست.

دولت «خاکی صدیق» را برای وزارت علوم انتخاب کرد

به گزارش جهان نیوز، دکتر عبدالرضاباقری که یکی از گزینه های مطرح برای تصدی وزارت علوم، در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص اینکه وی به عنوان یکی از گزینه های تصدی پست وزارت علوم مطرح شده، آیا دولت پیشنهادی دراین خصوص به وی ارایه داده است یا نه، گفت: این موضوع را باید از دولت بپرسید چون من شنیده ام دکتر خاکی صدیق (رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی) انتخاب شده اند و باید از دولت این موضوع را پیگیری کنید.

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه مرکزی ادامه داد: به بنده نیز این پیشنهاد ارایه شده بود.
علی خاکی صدیق، رئیس دانشگاه خواجه نصیر  پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود، موضوع معرفی من به عنوان یکی از کاندیداهای وزارت علوم مطرح شده اما تا زمانی که اعلام نشود این موضوع قطعی نیست.

دولت «خاکی صدیق» را برای وزارت علوم انتخاب کرد