دو وزیر ترامپ انتخاب شدند/ ادامه دیدارها برای انتخاب وزیر خارجه

دو وزیر ترامپ انتخاب شدند/ ادامه دیدارها برای انتخاب وزیر خارجه
انتخاب نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا نماینده ایالت جورجیا، تام پرایس را به عنوان وزیر بهداشت و الین چائو وزیر سابق کار را به عنوان وزیر راه و ترابری انتخاب کرد. خانم چائو چهارمین زن کابینه آقای ترامپ و همسر میچ مک کانل رهبر اکثریت سنا است.

دو وزیر ترامپ انتخاب شدند/ ادامه دیدارها برای انتخاب وزیر خارجه

انتخاب نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا نماینده ایالت جورجیا، تام پرایس را به عنوان وزیر بهداشت و الین چائو وزیر سابق کار را به عنوان وزیر راه و ترابری انتخاب کرد. خانم چائو چهارمین زن کابینه آقای ترامپ و همسر میچ مک کانل رهبر اکثریت سنا است.
دو وزیر ترامپ انتخاب شدند/ ادامه دیدارها برای انتخاب وزیر خارجه