رئیس جمهوری آفریقای جنوبی برکنار نشد

رئیس جمهوری آفریقای جنوبی برکنار نشد
ایرنا نوشت: جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی پس از جلسه حزب حاکم این کشور موسوم به «کنگره ملی آفریقا»، از ماجرای برکناری عبور کرد.

رئیس جمهوری آفریقای جنوبی برکنار نشد

ایرنا نوشت: جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی پس از جلسه حزب حاکم این کشور موسوم به «کنگره ملی آفریقا»، از ماجرای برکناری عبور کرد.
رئیس جمهوری آفریقای جنوبی برکنار نشد