رسوایی بزرگ خودروهای دیزلی

رسوایی بزرگ خودروهای دیزلی
ایسنا نوشت:طبق یک دادخواست حقوقی، شرکت خودروسازی فورد آمریکا با همکاری بوش آلمان به فریبکاری و دستکاری در نرم افزار مدیریت میزان انتشار آلاینده ها در خودروهای دیزلی متهم شده است.

رسوایی بزرگ خودروهای دیزلی

ایسنا نوشت:طبق یک دادخواست حقوقی، شرکت خودروسازی فورد آمریکا با همکاری بوش آلمان به فریبکاری و دستکاری در نرم افزار مدیریت میزان انتشار آلاینده ها در خودروهای دیزلی متهم شده است.
رسوایی بزرگ خودروهای دیزلی