روایت زنگنه از قانونی به نام «بند قاف»

روایت زنگنه از قانونی به نام «بند قاف»
وزیر نفت گفت: اولین بار متنی نوشتم که به بند «قاف» معروف شد؛ البته مجلس آن را در قالب قانون رفع موانع تولید آن را وسعت داد؛ما امروز به استناد آن قانون تفاهم نامه ای را امضا می کنیم که اساس آن صرفه جویی است.

روایت زنگنه از قانونی به نام «بند قاف»

وزیر نفت گفت: اولین بار متنی نوشتم که به بند «قاف» معروف شد؛ البته مجلس آن را در قالب قانون رفع موانع تولید آن را وسعت داد؛ما امروز به استناد آن قانون تفاهم نامه ای را امضا می کنیم که اساس آن صرفه جویی است.
روایت زنگنه از قانونی به نام «بند قاف»