روایت سردار صفوی از مخالفت بنی‌صدر و ملی‌گرایان با تشکیل سپاه/یک موشک دراگون داخل کیف بود

روایت سردار صفوی از مخالفت بنی‌صدر و ملی‌گرایان با تشکیل سپاه/یک موشک دراگون داخل کیف بود
مهر نوشت: دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: بنی‌صدر و طیف‌های لیبرال و ملی‌گراها مخالفت جدی کردند با اینکه سپاه تشکیل شود. گفتند ارتش هست.

روایت سردار صفوی از مخالفت بنی‌صدر و ملی‌گرایان با تشکیل سپاه/یک موشک دراگون داخل کیف بود

مهر نوشت: دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: بنی‌صدر و طیف‌های لیبرال و ملی‌گراها مخالفت جدی کردند با اینکه سپاه تشکیل شود. گفتند ارتش هست.
روایت سردار صفوی از مخالفت بنی‌صدر و ملی‌گرایان با تشکیل سپاه/یک موشک دراگون داخل کیف بود