روحانی:والله‌پیغمبرشنودنمی‌گذاشت،در زندگی‌مردم‌دخالت نکنیم

روحانی:والله‌پیغمبرشنودنمی‌گذاشت،در زندگی‌مردم‌دخالت نکنیم
رییس جمهور با تاکید بر اجرای منشور حقوق شهروندی تصریح کرد: انقلاب کردیم که رعیت نباشیم، شهروند باشیم و هیچ کس بالاتر از قانون نباشد، همه باید مطیع قانون باشند. حقوق شهروندی هم همین است؛ حقوق شهروندی یعنی همه طبق قانون عمل کنیم.

روحانی:والله‌پیغمبرشنودنمی‌گذاشت،در زندگی‌مردم‌دخالت نکنیم

رییس جمهور با تاکید بر اجرای منشور حقوق شهروندی تصریح کرد: انقلاب کردیم که رعیت نباشیم، شهروند باشیم و هیچ کس بالاتر از قانون نباشد، همه باید مطیع قانون باشند. حقوق شهروندی هم همین است؛ حقوق شهروندی یعنی همه طبق قانون عمل کنیم.
روحانی:والله‌پیغمبرشنودنمی‌گذاشت،در زندگی‌مردم‌دخالت نکنیم