ریزش کوه بار دیگر مسیر زنجان – تهم – چورزق را مسدود کرد

ریزش کوه بار دیگر مسیر زنجان – تهم – چورزق را مسدود کرد
راه ارتباطی زنجان – تهم – چورزق با ریزش کوه مسدود شد.

ریزش کوه بار دیگر مسیر زنجان – تهم – چورزق را مسدود کرد

راه ارتباطی زنجان – تهم – چورزق با ریزش کوه مسدود شد.
ریزش کوه بار دیگر مسیر زنجان – تهم – چورزق را مسدود کرد

خرید بک لینک