رییس جدید بیمارستان شفا خرم آباد منصوب شد

رییس جدید بیمارستان شفا خرم آباد منصوب شد
طی حکمی از سوی رییس هیات مدیره بیمارستان شفا خرم آباد ،رییس جدید این بیمارستان منصوب و معرفی شد.

رییس جدید بیمارستان شفا خرم آباد منصوب شد

طی حکمی از سوی رییس هیات مدیره بیمارستان شفا خرم آباد ،رییس جدید این بیمارستان منصوب و معرفی شد.
رییس جدید بیمارستان شفا خرم آباد منصوب شد