رییس جمهور مصر: قاهره در عرصه بین الملل طبق میل ریاض حرکت نخواهد کرد

رییس جمهور مصر: قاهره در عرصه بین الملل طبق میل ریاض حرکت نخواهد کرد
ایرنا نوشت: ‘عبدالفتاح السیسی’ رییس جمهوری مصر تاکید کرد: قاهره در عرصه روابط بین المللی و منطقه ای دنباله رو و مطیع خواست ریاض نخواهد بود.

رییس جمهور مصر: قاهره در عرصه بین الملل طبق میل ریاض حرکت نخواهد کرد

ایرنا نوشت: ‘عبدالفتاح السیسی’ رییس جمهوری مصر تاکید کرد: قاهره در عرصه روابط بین المللی و منطقه ای دنباله رو و مطیع خواست ریاض نخواهد بود.
رییس جمهور مصر: قاهره در عرصه بین الملل طبق میل ریاض حرکت نخواهد کرد