زنجیره اقدام

زنجیره اقدام
چندی پیش در زمینه زنجیره تولید مطالبی را نوشتم. به نظرم رسید اگر در مورد زنجیره اقدام مطلب نوشته شود بسیار مهم تر است چون هم بر آن مقدم است و هم از آن عام تر. معنی آن این است که اگر کشوری به فکر مردمش باشد و بخواهد درست کار کند باید در همه موارد کارها را زنجیره ای و مجموعه ای ببیند تا هم خودش از کارها سر در بیاورد و هم مردم را سرگردان نکند.

زنجیره اقدام

چندی پیش در زمینه زنجیره تولید مطالبی را نوشتم. به نظرم رسید اگر در مورد زنجیره اقدام مطلب نوشته شود بسیار مهم تر است چون هم بر آن مقدم است و هم از آن عام تر. معنی آن این است که اگر کشوری به فکر مردمش باشد و بخواهد درست کار کند باید در همه موارد کارها را زنجیره ای و مجموعه ای ببیند تا هم خودش از کارها سر در بیاورد و هم مردم را سرگردان نکند.
زنجیره اقدام