سالن تئاتر بیرجند در آتش سوخت

سالن تئاتر بیرجند در آتش سوخت
مهر نوشت: رییس انجمن هنرهای نمایشی خراسان جنوبی، سوختن سالن تئاتر «علامه» بیرجند را باعث آسیب دیدن روند تئاتر و فعالیت گروه های تئاتری شهر بیرجند دانست.

سالن تئاتر بیرجند در آتش سوخت

مهر نوشت: رییس انجمن هنرهای نمایشی خراسان جنوبی، سوختن سالن تئاتر «علامه» بیرجند را باعث آسیب دیدن روند تئاتر و فعالیت گروه های تئاتری شهر بیرجند دانست.
سالن تئاتر بیرجند در آتش سوخت