سرانه هر شهروند استان فارس چیزی در حدود ۳۰۰ هزار تومان!

سرانه هر شهروند استان فارس چیزی در حدود ۳۰۰ هزار تومان!
«خبرجنوب» نوشت: شهرداری های کشور 5 برابر پست های سازمانی که برای آنها تعریف شده حقوق بگیر دارند.

سرانه هر شهروند استان فارس چیزی در حدود ۳۰۰ هزار تومان!

«خبرجنوب» نوشت: شهرداری های کشور 5 برابر پست های سازمانی که برای آنها تعریف شده حقوق بگیر دارند.
سرانه هر شهروند استان فارس چیزی در حدود ۳۰۰ هزار تومان!