سرهنگ پسر زیدان را نمی‌شناسد؟

سرهنگ پسر زیدان را نمی‌شناسد؟
در بازی امشب رئال زیدان برای اولین بار پسر خود را به زمین فرستاد.

سرهنگ پسر زیدان را نمی‌شناسد؟

در بازی امشب رئال زیدان برای اولین بار پسر خود را به زمین فرستاد.
سرهنگ پسر زیدان را نمی‌شناسد؟