سیزدهمین جایزه بین‌المللی برای «بدون تاریخ، بدون امضا»

سیزدهمین جایزه بین‌المللی برای «بدون تاریخ، بدون امضا»
جایزه ویژه هیات داوران جشنواره بلگراد به فیلم «بدون تاریخ، بدون امضا» رسید.

سیزدهمین جایزه بین‌المللی برای «بدون تاریخ، بدون امضا»

جایزه ویژه هیات داوران جشنواره بلگراد به فیلم «بدون تاریخ، بدون امضا» رسید.
سیزدهمین جایزه بین‌المللی برای «بدون تاریخ، بدون امضا»