شهاب حسینی در برنامه نود:وقت خالی داشته باشم فوتبال را به فیلم ترجیح می‌دهم

شهاب حسینی در برنامه نود:وقت خالی داشته باشم فوتبال را به فیلم ترجیح می‌دهم
شهاب حسینی مهمان ویژه برنامه ۹۰ بود.

شهاب حسینی در برنامه نود:وقت خالی داشته باشم فوتبال را به فیلم ترجیح می‌دهم

شهاب حسینی مهمان ویژه برنامه ۹۰ بود.
شهاب حسینی در برنامه نود:وقت خالی داشته باشم فوتبال را به فیلم ترجیح می‌دهم