عکس|شکسته شدن مُهر آیت‌الله موسوی اردبیلی در حضور علما

عکس|شکسته شدن مُهر آیت‌الله موسوی اردبیلی در حضور علما
مُهر مخصوص مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی در حضور برخی علما و نمایندگان مراجع شکسته شد.

عکس|شکسته شدن مُهر آیت‌الله موسوی اردبیلی در حضور علما

مُهر مخصوص مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی در حضور برخی علما و نمایندگان مراجع شکسته شد.
عکس|شکسته شدن مُهر آیت‌الله موسوی اردبیلی در حضور علما