فنر قیمت نفت در می‌رود؟

فنر قیمت نفت در می‌رود؟
قیمت نفت بعد از گزارش آژانس بین المللی انرژی که اعلام کرده بود،ذخایر نفت خام به پایان می رسد،افزایش یافت.

فنر قیمت نفت در می‌رود؟

قیمت نفت بعد از گزارش آژانس بین المللی انرژی که اعلام کرده بود،ذخایر نفت خام به پایان می رسد،افزایش یافت.
فنر قیمت نفت در می‌رود؟