فیلم | روحانی: دولت، ملت و نیروهای مسلح با هم با ریزگردها مقابله می‌کنند

فیلم | روحانی: دولت، ملت و نیروهای مسلح با هم با ریزگردها مقابله می‌کنند
روحانی در مراسم سالروز پیروزی انقلاب گفت: می‌گویند دولت برای ریزگرد چه کرده؟ در سال گذشته 12هزار هکتار شنزار مالچ‌پاشی شد و سال آینده وسیع‌تر خواهدشد. کانال 47کیلومتری را از کارون به دشتی رساندیم که منشاء گرد و خاک است. دولت و ملت و نیروهای مسلح دست بدست هم می‌دهیم و با آلودگی و ریزگرد مقابله می کنیم. مردم را در رفاه قرار می‌دهیم.

فیلم | روحانی: دولت، ملت و نیروهای مسلح با هم با ریزگردها مقابله می‌کنند

روحانی در مراسم سالروز پیروزی انقلاب گفت: می‌گویند دولت برای ریزگرد چه کرده؟ در سال گذشته 12هزار هکتار شنزار مالچ‌پاشی شد و سال آینده وسیع‌تر خواهدشد. کانال 47کیلومتری را از کارون به دشتی رساندیم که منشاء گرد و خاک است. دولت و ملت و نیروهای مسلح دست بدست هم می‌دهیم و با آلودگی و ریزگرد مقابله می کنیم. مردم را در رفاه قرار می‌دهیم.
فیلم | روحانی: دولت، ملت و نیروهای مسلح با هم با ریزگردها مقابله می‌کنند